Reklamacje i zwroty

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Klient jest zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera, aby wykluczyć uszkodzenia towaru w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy wraz z kurierem spisać odpowiedni protokół reklamacyjny.

3. W przypadku stwierdzenia wady już po odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest wezwać kuriera celem sporządzenia protokołu szkody.

4. Podstawą przyjęcia zgłoszenia reklamacji przez Sprzedawcę jest przesłanie wypełnionego protokołu szkody.

5. O stwierdzonym uszkodzeniu przesyłki Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy.

6. Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń, bądź nie zgłoszenie wad w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy lub w wypadku wad ukrytych niezwłocznie od wykrycia wady, oznacza że Klient nie zgłasza zastrzeżeń co do dostarczonego Towaru i Towar jest wolny od wad.

7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ograniczona jest jedynie do wad fabrycznych. W przypadku stwierdzenia wady towaru lub innych nieprawidłowości w trakcie jego użytkowania, prosimy o kontakt mailowy: ds@euroland.pl. Jeśli zgłoszenie dotyczy uszkodzeń towaru, w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej, prosimy w miarę możliwości, o załączenie zdjęć przedstawiających wadliwy element.

8.       Uszkodzone lub brakujące elementy zostaną dostarczone w terminie do 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na koszt Sprzedającego.

9. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie 14 dni, a z tytułu gwarancji zgodnie z jej warunkami. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta dołączonej do Produktu.

10.   W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Produkt zostanie zwrócony, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

11.   W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji, w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Sprzedawca dokona zwrotu należności za zakupiony Produkt, który nastąpi w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedawcę reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana wpłata na poczet dostawy wybranego Produktu. Jeżeli Kupujący dokonał płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), zwrot należności nastąpi na podany przez Kupującego rachunek bankowy

Powered by Comarch e-Sklep & Comarch ERP XL ® Zaprojektowano w Creatorium. Szablony do Comarch e-Sklep